Aanbod voor opleidingsverantwoordelijken

Als opleidingsverantwoordelijke zoek je naar mogelijkheden over hoe leren en ontwikkeling via diverse opleidingsvormen ondersteunend kan zijn aan de organisatiedoelen. Graag help ik je mee bij het bedenken van een traject op maat uitgeschreven en begeleid vanuit de behoeften, vragen en uitdagingen van de organisatie.

Ik geef je graag volgende voorbeelden ter inspiratie:

Groepsbegeleiding voor de 45+medewerkers

Deze trajecten worden telkens ontwikkeld op vraag van de HR- of opleidingsverantwoordelijke. Elk traject start vanuit de organisatievisie over personeelsbeleid. Elk traject draagt bij tot het realiseren van specifieke doelen, met impact op hun attitude, zelfbeeld en loopbaanperspectief. U vindt enkele voorbeelden hieronder:

45-plussers vergroten hun persoonlijk leiderschap.Met een gevarieerde groep 45-plussers bundelen ze hun wijsheid en gaan ze actief reflecteren over hoe zij de ‘tweede helft’ van hun loopbaan verder zinvol vorm geven. De essentie van dit traject zit in het (innerlijk) hernieuwen van het 'psychologisch contract' met hun huidige werkgever. Niet om hun loyaliteit in vraag te stellen maar wel om even bewust stil te staan bij hoe hun loopbaan tot op heden verlopen is en hoe zij hun verdere loopbaaninvulling & bijdrage zien, gekoppeld aan de organisatiedoelen. Uiteraard komen ook een aantal wezenlijke levensvragen aan bod. Met al deze informatie bouwen ze aan een werkperspectief en vertalen ze de nog te ontwikkelen kwaliteiten of wensen in concreet handelen. Om dit proces 'levendig' te houden, worden er op regelmatige tijdstippen groepscoachingssessies georganiseerd. Deze hebben een 3-ledig doel: 1. aandacht schenken aan de hindernissen die hun flow in de weg staan - 2. hun te ontwikkelen potentieel blijven aanscherpen - 3. een coachingscultuur ontwikkelen binnen de organisatie, zodat deze groep ook het mentorschap kan opnemen.

► 45-plussers denken na over hun eigen inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Via een aantal thema’s krijgen 45-plussers de ruimte om zichzelf stapsgewijs in kaart te brengen door na te denken over hun competenties, (door)groei-mogelijkheden, werkhouding, motivatie  en ambitie. Ook verkennen ze hun belemmerende factoren en overtuigingen en krijgen ze tools aangereikt om deze te kantelen. Het kunnen verkennen en delen met levensfase-genoten wordt als een grote toegevoegde waarde ervaren door de deelnemers. Na dit traject is er een duidelijke focus en bereidheid om met hun plan van aanpak aan de slag te gaan. Groepscoaching kan hen nog ondersteunen bij de uitvoering ervan indien nodig.

► Wederkerig mentorschap invoeren om kennis en ervaring doelgericht in te zetten om de organisatiedoelen te bereiken.Wederkerig mentorschap gaat over wederzijds leren. Ervaren 45+medewerkers en jonge, talentvolle medewerkers uit dezelfde organisatie gaan met elkaar aan de slag op basis van gelijkwaardigheid. Wederkerig mentorschap zorgt ervoor dat kennis en ervaring, maar ook waarden en attitudes met elkaar gedeeld worden. Zo krijgt diversiteit en persoonlijke ontwikkeling op een 'levendige' manier betekenis in de organisatie. Het kennismaken met de belevingswereld van de ander kan heel verrijkend zijn. Groepscoaching wordt hier ingezet om het leren van jezelf via de ander maximaal te integreren. (bij interesse: lees meer op mijn blog hierover)

► Het werkgelegenheidsplan 45+ inzetten om samen met de medewerkers op zoek te gaan naar meer effectiviteit en werkplezier. Er is dringend een evenwichtsherstel nodig tussen het aantal actief werkenden en het snel groeiend aantal gepensioneerden. Een verhoging van de werkgelegenheidsgraad wordt daarbij als belangrijkste hefboom gezien. Daarom heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen: één hiervan is het verplicht werkgelegenheidsplan, met als doel om werknemers van 45 jaar en ouder aan te trekken of langer te behouden binnen het bedrijf.

Hoe kan je nu vanuit deze dwingende maatregel een win-win-situatie creëren?

Dit werkgelegenheidsplan 45+ kan een manier zijn om er achter te komen hoe deze doelgroep naar zichzelf, hun werk en -toekomst en hun organisatie-bijdrage kijkt. Waar zijn ze trots op? Wat kan beter/anders en wat is daarvoor nodig?

Mits een zorgvuldige voorbereiding met HR wordt er gekeken welke gespreksvormen de inbreng van de deelnemers maximaal benut. Het resultaat is geen ‘wensenlijstje’, integendeel. Door hun participatie ervaren ze het als een gezamenlijk zoeken naar een maximale werkeffectiviteit en -tevredenheid. Het mogen meedenken en gehoord worden draagt bij tot erkenning. Het is een effectieve manier om gedeelde verantwoordelijkheid aan te moedigen: samen zoeken naar het beste voor de medewerker en de organisatie.

De leidinggevenden van de deelnemers zijn uiteraard nauw bij deze trajecten betrokken zodat inzichten, perspectief en doelen vertaald en ondersteund kunnen worden in het dagelijkse werk.

Tijdens een verkennend gesprek bespreken we de specifieke behoeften van uw organisatie en kijken we hoe het 45+Perspectief een oplossing kan bieden in het bereiken van een aantal concrete doelen. Ook vertel ik u graag meer over praktijkcases in andere organisaties. Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

 

Groepsbegeleiding voor de leidinggevenden

‘Niemand is zo slim en effectief als wij allemaal!’ 

Wie er in slaagt om leidinggevenden effectiever te maken en krachtige interactieve netwerken op te bouwen in de organisatie, heeft een waardevol (concurrentie) voordeel: een goed op elkaar afgestemde doelgerichtheid en teamdenken is immers essentieel om zowel de kortetermijnresultaten te behalen als de langetermijnstrategieën te realiseren.

Groepscoaching met collega’s is een effectieve interventietechniek om meer systemische inzichten te krijgen in de functionaliteit en disfunctionaliteit van het individu, het team en de organisatie. Aangezien directieleden en leidinggevenden de grootste impact hebben op de organisatiecultuur, is het aangewezen om de groepscoachingssessies op dat niveau in te steken. Het doel van deze sessies is om -met groepen van 6 tot 8 personen- een ervaringsgericht ‘oefenterrein’ te creëren, zodat leiders op een effectieve manier meer bedreven raken in het aanvoelen van (vaak verborgen) dynamieken die het groepsgedrag beïnvloeden.

Door samen ervaringen te delen, draagt deze coaching ook bij aan een beter begrip en werking van de verschillende afdelingen van de organisatie. Dit kan leiden tot het meer gezamenlijk oppakken van problemen en uitdagingen, wat silo-denken kan doorbreken. Zo’n gezamenlijke aanpak draagt ertoe bij om een mentaliteit van ‘ik eerst’ te veranderen naar ‘wat is het beste voor de organisatie’?

Ik geloof sterk in groeps- en teamcoaching en vertel u graag waarvoor die in te zetten is en welke doelen hiermee bereikt kunnen worden. Een afspraak maken voor een verkennend gesprek kan via een eenvoudig mailtje of telefonisch contact (+32(0)476-58.25.35).

 

Individuele begeleiding voor leidinggevenden

Wanneer een leidinggevende een vraag heeft over:

  1. een belemmering in zijn/haar eigen functioneren, of
  2. het verder willen ontwikkelen van een specifieke leiderschapsstijl of -vaardigheden, of
  3. een eigen loopbaanperspectief wil verkennen, of
  4. een aanslepend of steeds terugkerend probleem met een collega of medewerker en dit wil onderzoeken,

kan hij of zij bij Karen terecht voor een individueel coachingstraject. Door de focus op de vraag en door de individuele aandacht en gerichte aanpak kan er snel resultaat geboekt worden. Een individueel traject verloopt als volgt:

  • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de vraag samen met de leidinggevende verkend en worden de doelen en verwachtingen helder gemaakt. Ook de frequentie, aanpak, coachingslocatie en prijs worden tijdens dit gesprek bepaald.
  • Elke sessie duurt ongeveer 2 uur. Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig om het beoogde resultaat te bereiken.

Ook kan de leidinggevende een medewerker doorsturen met een specifieke coachingsvraag. Dan verloopt het traject in grote lijnen hetzefde zoals hierboven beschreven. Het grote verschil is wel dat het intakegesprek en het afrondingsgesprek met de medewerker én de leidinggevende gevoerd wordt. Openheid en transparantie zijn belangrijk zowel voor de opening naar een hernieuwde werkrelatie als voor het engagement van beide personen.

Een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek kan via een eenvoudig mailtje.

Scroll to Top